• Slide02
  • Slide01
  • Slide03
  • Karen 03

Psykologiske undersøgelser

Det er typisk socialforvaltningen eller andre offentlige myndigheder, der henviser børn og familier til psykologiske undersøgelser. Ved henvisning til psykologiske undersøgelser indledes samarbejdet med en afklaring af ønsker til undersøgelsen. Socialforvaltningen sender ofte en beskrivelse af formålet med undersøgelsen.

En psykologisk undersøgelse består ofte af et længere psykologisk interview og en eller flere psykologiske tests. Interview og tests danner baggrund for en vurdering af personens evner, personlighed og funktionsmåde.

Hvad spørger psykologen om?

I det psykologiske interview spørges der til borgerens livshistorie, selvopfattelse, reaktionsmåder og følelser i forskellige situationer, takling af eventuelle psykiske og fysiske symptomer, eventuelle erfaringer fra tidligere behandlingsforløb og nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden.

Hvilke psykologiske test?

Der kan være tale om personlighedstest, der bidrager til psykologens forståelse af personen og kognitive test, der belyser personens intelligensmæssige evner, hukommelse og koncentration.

Hvilke psykologiske undersøgelser tilbydes?

Børne- og unge psykologiske undersøgelse

Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn fra 0-18 år, der har til formål at vurdere et barns udviklingsniveau, dets stærke og svage sider eller udredning af udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder eller adfærdsproblemer med henblik på vurdering af, hvilken indsats der er behov for.

Den psykologiske undersøgelse vil ofte bestå af testning med evne prøverne WPPSI, WISC eller WAIS, alt efter barnets udviklingsalder samt diverse kognitive test, der udgøre det bredt kognitivt testbatteri, der kan beskrive barnet eller den unges ressourcer og vanskeligheder.

Derudover vil undersøgelser bestå af en observation af barnet i dets omgivelser samt samtale med barnets forældre og andre voksne, der har med barnet at gøre som fx pædagoger eller dagplejemødre. Undersøgelsen kan foregå i min klinik eller der, hvor barnet befinder sig.

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport, der indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Undersøgelse af voksne- og børns tilknytningsevne og evne til mentalisering

Jeg tilbyder undersøgelser af børn- unge og voksnes tilknytningsevne. Dette indgår ofte i forældrekompetenceundersøgelser. Dette kan også undersøges særskilt i anbringelsessager og i sager hvor man er bekymret for barnets sociale udvikling og barnets evne til at knytte sig til nærtstående.

Forskning i tilknytning, udviklingspsykologi og udviklingspsykopatologi peger på nogle faktorer, der har særlig betydning for barnets psykiske udvikling. En væsentlig faktor er barnets udvikling af en sikker tilknytning til få, nære omsorgspersoner. Sikker tilknytning hos barnet betragtes som en beskyttende faktor og hænger bl.a. sammen med barnets udvikling af gode sociale relationer til jævnaldrende, selvtillid og evner til konfliktløsning. Flere studier har vist at kvaliteten af forældrenes refleksive funktion med betydelig sikkerhed kan forudsige kvaliteten af barnets tilknytning.

Sagt på en anden måde vil forældre som kan udforske det mentale hos sig selv også være mere tilbøjelige til at være opmærksomme på deres barns indre verden i form af ønsker, følelser, tanker og motiver.

Psykologisk undersøgelse med kognitiv funktionsniveau

Denne undersøgelse lægger særlig vægt på belysning af eventuelle kognitive funktioner. Her vurderes en persons generelle intelligens ved hjælp af standardiserede intelligenstests. Denne undersøgelse kan have betydning i forbindelse med overvejelser om funktionsevne og eventuelt hvilken type arbejde eller beskæftigelse en person kan varetage eller om personen skal tilkendes pension. Undersøgelsen foregår typisk i min klinik, der beregnes 3-4 timers testning fordelt på 2 gange.

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en rapport om undersøgelsens resultater.

Rapporten indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Erhvervsrettede psykologisk undersøgelse

En erhvervsrettet psykologisk undersøgelse giver en bred beskrivelse af personens resurser, barrierer og udviklingsmuligheder med fokus på forholdet til arbejdsmarkedet. En erhvervsrettet psykologisk undersøgelse kan både indeholde personlighedstest og en kognitiv undersøgelse.

Undersøgelsen udmunder i en skriftlig rapport, med anvisninger og vurdering i forhold til arbejdsevnen samt pædagogiske anvisninger og kompenserende strategier i forhold til arbejdsmarkedet.

Neuropsykologisk undersøgelse

Denne undersøgelse belyser følger efter medfødt eller erhvervet hjerneskade og kan desuden anvendes, hvor der er mistanke om organisk hjerneskade. En neuropsykologisk undersøgelse består af en testning med neuropsykologiske prøver, der belyser en persons mere grundlæggende hjernemæssige funktioner indenfor opmærksomhed og organisation, eksekutive vanskeligheder, sproglige funktioner, sansemotoriske funktioner, synsopfattelse og bearbejdning af rumlige forhold samt hukommelses- indlæringsfunktioner.

Formålet med en neuropsykologisk undersøgelse er at blive klogere på en persons problemstillinger og funktionsniveau og på den baggrund give anbefalinger for fremtiden, at pege på hensigtsmæssige tiltag fx mht. skole-, uddannelses- eller arbejdssituation, bo-situation, samt behandlingsmæssige og pædagogiske tiltag.

Ved nogle undersøgelser kan det være relevant at inddrage personer fra den testedes nærmiljø eller familie, da de kan beskrive personens funktionsniveau før- eller efter skaden. Dette aftales nærmere ved ind indgåelse af aftalen. Undersøgelsen indeholder en skriftlig rapport og forslag til støtte eller en særlig tilrettelagt pædagogik i hjemmet eller i forbindelse med arbejde. Jeg har en stor og intensiv erfaring med neuropædagogik (evt. link til ny side, men den har jeg ikke lavet endnu) (siden hedder neuropædagogik).

Psykologisk undersøgelse med personlighedsvurdering

Personlighedsundersøgelsen anvendes for at få indtryk af en persons selvopfattelse, følelsesmæssige tilstand, relation til andre, realitetsopfattelse og opfattelse og bearbejdning af indtryk fra omgivelserne.

Formålet med undersøgelsen kan være at vurdere, om personen har behov for en indsats i på det følelsesmæssige område, psykiatrisk udredning eller psykologisk behandling. Nogle af de vanskeligheder som undersøgelsen eksempelvis kan klarlægge, er personlighedsmæssige problemer som eksempelvis angst, depression, personlighedsforstyrrelser og traumer m.m.

Denne form for undersøgelse foretages oftest som supplement til børnepsykologiske- kognitive- eller neuropsykologiske undersøgelser.

Psykologisk undersøgelse med tolk

Jeg laver psykologiske undersøgelser af borgere med anden etnisk baggrund, som har behov for tolk. Tidsforbruget ved undersøgelser med tolk er større.

Information

Karen Margrethe Glass
Søndergade 14, 1tv,
8600 Silkeborg

CVR: 33096143

Tlf.: 3022 3305

Medlem af

Kort

×

Ring op

Skriv til os

Udfyld formularen og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Jeg ser frem til at høre fra dig.


Menu